DANSA PER ACTORS

English & Español Below

He col.laborat en la formació d’actors a Barcelona desde l’any 2001

Sent part de l’equip de formació d’actors de l’escola El Timbal , Laboratorio i Col·legi del Teatre on treballo actualment com a mestre de dansa en els tres anys de formació de Grau Superior d’Estudis Teatrals.

La meva metodologia passa per portar l’actor a descobrir el seu cos i el seu propi moviment.

En el camí a la seva pròpia consciència física, l’actor rep durant el primer any una formació bàsica sobre matèries somàtiques on adquirir consciència de cos i conceptes d’anatomia dinàmica. Amés introdueixo tècnica de dansa contemporània on s’exploren tot un seguit d’habilitats en el desplaçament, girs, baixades a terra, suspensions, coordinació de peus, equilibri i col·locació .

En el segon any de formació transmeto als alumnes els conceptes bàsics del Contact Improvisació, aprofundint en la mecànica dels cóssos en equilibri i en la fluïdesa en el desplaçament conjunt. En aquestes mecàniques enfoquem en les dinàmiques col·laboratives, la presa de decisions espontànies i aprendre a guiar i a seguir a l’altre.

Durant l’exercici del tercer any dirigim l’atenció al moviment escènic i la improvisació, conjugant les propostes físiques amb els textos que treballen en altres classes, construint petites escenes de moviment dramatúrgic a partir de pautes d’improvisació.

WhatsApp Image 2019-12-15 at 16.15.17 copia

I have collaborated in the training of actors in Barcelona since 2001 Being part of the training team of actors of the school El Timbal, Laboratorio and the College of the Theater where I currently work as a dance teacher in the three years of middle-level training Studies Theatrical

My methodology involves taking the actor to discover his body and his own movement.

On the way to his own physical conscience, during the first year the actor receives a basic training on somatic subjects where he becomes aware of body concepts of dinamic anatomy. I also introduce contemporary dance technique that explores a series of skills in displacement, turns, grounding, suspensions, foot coordination, balance and placement.

In the second year of training I transmit to the students the basic concepts of Contact Improvisation, deepening the mechanics of the cosmos in equilibrium and the fluidity in the joint movement. In these mechanics we focus on collaborative dynamics, spontaneous decision making and learn to guide and follow each other.

During the third year exercise, we turned our attention to the scenic movement and improvisation, combining physical proposals with texts that work in other classes, building small scenes of dramaturgical movement based on improvisation patterns.

He colaborado en la formación de actores en Barcelona desde el año 2001 Siendo parte del equipo de formación de actores de la escuela El Timbal, Laboratorio y el Colegio del Teatro donde trabajo actualmente como maestro de danza en los tres años de formación de grado medio Estudios teatrales.
Mi metodología pasa por llevar el actor a descubrir su cuerpo y su propio movimiento.


En el camino a su propia conciencia física, el actor recibe durante el primer año una formación básica sobre materias somáticas donde adquirir conciencia de cosi conceptos de anatomía. Además introduzco técnica de danza contemporánea que se exploran una serie de habilidades en el desplazamiento, giros, bajadas a tierra, suspensiones, coordinación de pies, equilibrio y colocación.


En el segundo año de formación transmito a los alumnos los conceptos básicos del Contact Improvisación, profundizando en la mecánica de los cóssos en equilibrio y en la fluidez en el desplazamiento conjunto. En estas mecánicas enfocamos en las dinámicas colaborativas, la toma de decisiones espontáneas y aprender a guiar y seguir al otro.


Durante el ejercicio del tercer año dirigimos la atención al movimiento escénico y la improvisación, conjugando las propuestas físicas con los textos que trabajan en otras clases, construyendo pequeñas escenas de movimiento dramatúrgico a partir de pautas de improvisación.