Dansa Integrada

El meu afany per integrar la dansa en la vida quotidiana m’ha portat a treballar amb tota mena de persones. Un col·lectiu proper és el de la diversitat funcional.

Amb col·laboració amb Jordi Cortes (Liant la Troca) varem cooperar en vàries sessions de treball i un taller obert, on els principis mecànics de la dansa “contact” van ampliar les ‘possibilitats motores i creatives dels implicats.

foto de Ramon Roig Arnal.

Posteriorment vaig treballar de forma particular amb la Victoria, actriu i ballarina, amb qui vam dissenyar l’estructura de Sirena Caput. Peça de dansa Integrada que es va estrenar amb la companyia de Emilio Bravo posteriorment.


Mi afán por integrar la danza en la vida cotidiana me ha llevado a trabajar con todo tipo de personas. Un colectivo cercano es el de la diversidad funcional.

Con colaboración con Jordi Cortes (liando la Troca) hicimos cooperar en varias sesiones de trabajo y un taller abierto, donde los principios mecánicos de la danza “contact” ampliaron las ‘posibilidades motoras y creativas de los implicados.

Posteriormente trabajé de forma particular con la Victoria, actriz y bailarina, con quien diseñamos la estructura de Sirena Caput. Pieza de danza Integrada que se estrenó con la compañía de Emilio Bravo posteriormente.


My desire to integrate dance into everyday life has led me to work with all kinds of people. A close group is that of functional diversity.

With collaboration with Jordi Cortes (liaising the Troca) we cooperated in several work sessions and an open workshop, where the mechanical principles of the “contact” dance extended the ‘motor and creative possibilities of those involved.

Later I worked in a particular way with Victoria, actress and dancer, with whom we designed the structure of Sirena Caput. Integrated dance piece that was released with the company of Emilio Bravo later.