“A través de l’escolta i l’espera som capaços de percebre el so de la vida, la dansa que flueix des dels orígens del temps i que nosaltres recreem físicament, abusant del pes i la respiració, tensant la barrera entre el desig i la memòria “

“A través de la escucha y la espera somos capaces de percibir el sonido de la vida, la danza que fluye desde los orígenes del tiempo y que nosotros recreamos físicamente, abusando del peso y la respiración, tensando la barrera entre el deseo y la memoria”

“Through listening and waiting we are able to perceive the sound of life, the dance that flows from the origins of time and that we recreate physically, abusing weight and breathing, tensing the barrier between desire and memory ”

Ramon Roig